Thời Gian

Thời gian tổ chức 02 ngày, hoàn thành trong tháng 11 năm 2019. 2. Đại hội cấp huyện: Thời gian tổ chức 01 ngày, bắt đầu từ đầu tháng 5 năm 2019 (chọn huyện Trần Đề làm điểm tổ chức Đại hội để rút kinh nghiệm), từ cuối tháng 5 năm 2019 trở về sau tổ chức Đại hội các huyện, thị xã, thành phố còn lại, hoàn thành trong tháng 6 năm 2019. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng Phối hợp Ban Dân tộc tỉnh và các ngành chức năng liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng tin, bài tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ III năm 2019 ở cấp huyện và cấp tỉnh; tuyên truyền về công tác chuẩn bị, ngày, giờ, địa điểm tổ chức Đại hội; đưa tin, phóng sự về các gương người tốt, việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo…; tuyên truyền kết quả Đại hội. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh cấp huyện bằng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội ở cấp huyện và cấp tỉnh đến người dân địa phương được biết; đồng thời, các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cần chú trọng sử dụng tiếng dân tộc đối với vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhằm tăng hiệu quả cho công tác tuyên truyền về Đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *